Opdrachtverklaring

 

Het centrum is een voorziening voor ambulante, multidisciplinaire revalidatie bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen en bij kinderen, jongeren en volwassenen met gehoorstoornissen. De revalidatie beoogt een zo goed mogelijk niveau van functioneren in de dagelijkse omgeving en is daarom gericht op:

 • een verbeteren van functionele tekorten
 • een adequater omgaan met beperkingen
 • een beter afstemmen van de omgeving op de specifieke noden van de persoon met een beperking

Het centrum heeft de ambitie om een toonaangevende rol te spelen in het hulpverleningsaanbod in de regio en zijn opdracht te vervullen volgens de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen met bijzondere aandacht voor:

 • de interdisciplinaire samenwerking tussen de teamleden
 • de professionele kennis en vaardigheden van de medewerkers
 • wetenschappelijk onderbouwde revalidatiemethodes en –technieken
 • een planmatig en gecoördineerd verloop van het revalidatieproces
 • een goed uitgeruste infrastructuur en aangepast revalidatiemateriaal
 • een optimale afstemming tussen hulpvraag en hulpaanbod
 • een actieve betrokkenheid van de zorggebruiker en zijn directe omgeving bij de revalidatie
 • een constructieve samenwerking met andere diensten en voorzieningen

Tevens wil het centrum een organisatie zijn

 • waar de beginselen van ‘behoorlijk bestuur’ gerespecteerd worden
 • waar een klantvriendelijk, dynamisch en open klimaat heerst
 • waar het welzijn van de werknemers in de organisatie belangrijk is

Het is de overtuiging van het centrum dat:

 • door een tijdig en doelmatig ingrijpen ontwikkelings- en gehoorproblemen gerevalideerd kunnen worden maar dat professionele hulpverlening ook zijn grenzen kent. Het eindresultaat van revalidatie betekent niet noodzakelijk de gangbare norm halen. Zowel de medewerkers van het centrum als de zorggebruiker en zijn omgeving moeten telkens weer opnieuw leren omgaan met beperkingen.
 • de hulpverlening aan personen met ontwikkelings- en gehoorproblemen in eerste instantie en zo lang als mogelijk op ambulante wijze verstrekt moet kunnen worden.
 • de zorggebruiker en zijn omgeving een belangrijke verantwoordelijkheid dragen in het revalidatieproces en er derhalve maximaal bij betrokken moeten worden.
 • elke zorggebruiker voor het centrum een belangrijke partner is waarmee een samenwerkingsrelatie moet aangegaan worden die gebaseerd is op een fundamenteel respect voor diens eigenheid en privacy.
 • iedere medewerker – elk volgens zijn eigen mogelijkheden – een belangrijke bijdrage heeft in de realisatie van de doelstellingen van het centrum.
 • een constructieve samenwerking met andere diensten en voorzieningen mogelijk is mits een open dialoog en respect voor ieders eigenheid en autonomie.

Krachtlijnen werking

Multidisciplinair teamwerk

Een team van artsen, masters in de psychologie en/of orthopedagogiek, logopedisten, kinesisten en andere disciplines werkt intensief samen om de best mogelijke zorg te bieden.  De teamleden overleggen vaak met elkaar om alle aspecten van het revalidatieprogramma goed op elkaar af te stemmen.

Ambulante behandeling

Alle sessies gaan in het centrum door en duren telkens één tot twee uur. Een voldoende regelmaat van de therapie (meerdere keren per week, geen langdurige onderbrekingen) is noodzakelijk.

Behandeling op maat

Het revalidatieprogramma is aangepast aan de noden van de zorggebruiker en zijn directe omgeving (ouders, partner, …). De teamleden evalueren regelmatig de therapie en stellen die bij als het nodig is. Een behandeling duurt gemiddeld 2 jaar.

Participatie van de zorggebruiker en zijn directe omgeving

Het bepalen en realiseren van de therapiedoelstellingen is een gedeelde verantwoordelijkheid van het centrum, de zorggebruiker en zijn directe omgeving. Ouders, familieleden, … worden actief betrokken bij de revalidatie.

Deskundige zorg

Alle teamleden zijn gespecialiseerd in de doelgroepen die in het centrum behandeld worden. Ze vervolmaken voortdurend hun professionele kennis en vaardigheden. De toegepaste revalidatiemethodes en –technieken zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en jarenlange ervaring.

Zorgzame zorg

We werken respectvol samen met elke zorggebruiker en hechten veel belang aan het menselijke aspect in de zorg: een goed contact, persoonlijke aandacht, correcte informatie, …

Samenwerking met anderen

Het centrum streeft naar een goede samenwerking met andere zorgverleners en diensten. Wij stellen hierbij steeds respect voor elkaars deskundigheid en eigenheid voorop.

Ons centrum is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en heeft een revalidatieovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap.

Afbeeldingsresultaten voor vlaanderen is zorg                                            Afbeeldingsresultaten voor vaph

 

 

Referentiekader

Van elk van onze medewerkers wordt verwacht dat hij/zij:

 • alle zorggebruikers gelijkwaardig behandelt ongeacht hun etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale of financiële achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.
 • iedere zorggebruiker als een volwaardig persoon bejegent, zijn eigenheid aanvaardt en rekening houdt met de mogelijke invloed(en) van de filosofische, religieuze en culturele waarden van de zorggebruiker.
 • elke zorgvraag ernstig neemt en zijn professionele vaardigheden maximaal aanwendt teneinde in overleg met de zorggebruiker een optimale afstemming te realiseren tussen de zorgvraag en het zorgaanbod. Hierbij zal de medewerker ten volle de eigen mogelijkheden van de zorggebruiker en zijn omgeving ondersteunen.
 • de geheimhoudingsplicht in acht neemt en de privacy van de zorggebruiker respecteert. Om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze gebruikers. Iedere medewerker dient hierbij bijzondere aandacht te hebben voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacyverklaring).